nahpu.org

ЗА НАХПУ


Тук сте по няколко причини:
  • хьгзклдиж
  • нахпу.орг
  • нахпу.орг
  • ууулхьгзклдиж
  • ввв.нахпу.орг
  • шшш.нахпу.орг
  • хьгзк диж
  • нахпу орг
  • нахпу оргKeyboard:
хьгзклдиж нахпу.орг нахпу.орг ууулхьгзклдиж ввв.нахпу.орг шшш.нахпу.орг хьгзк диж нахпу орг нахпу орг pd kdnmw za nahpu za nahpuподкрепа на хората с увреждания в процеса на тяхната интеграция в обществото, квалификация, преквалификация и трудова реализация. достъпна архитектурна и жизнена среда. културна, спортна и социална интеграция.

mfou,emd kd nf,djd i wl,egodkrs l m,f[eid kd jsnkdjd rkjeh,d[rs l f/yeijlfjfq uld.rbrud[rsq m,euld.rbrud[rs r j,wofld ,ed.rpd[rs. ofijcmkd d,nrjeujw,kd r grpkekd i,eod. uw.jw,kdq imf,jkd r if[rd.kd rkjeh,d[rs.
podkrepa na horata s uwrevdaniq w procesa na tqhnata integraciq w ob]estwoto, kwalifikaciq, prekwalifikaciq i trudowa realizaciq. dostypna arhitekturna i viznena sreda. kulturna, sportna i socialna integraciq.
podkrepa na horata s uvrexdani[ v procesa na t[hnata integraci[ v ob]estvoto, kvalifikaci[, prekvalifikaci[ i trudova realizaci[. dostypna arhitekturna i xiznena sreda. kulturna, sportna i socialna integraci[. This site uses cookies from Google to deliver its services, to personalise ads and to analyse traffic. Information about your use of this site is shared with Google. By using this site, you agree to its use of cookies.
OK
Learn more